RJMY 20, 21 en 22 mei 2022 

RJMY Ultra Luxe 28, 29 en 30 oktober 2022 (later meer)